Holy Trinity Greek Orthodox Church
Holy Trinity Greek Orthodox Church
4070 Park Ave
Bridgeport
06604
http://www.holytrinitybridgeport.org/